Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

BOD YN UNIGRYW

gan Lee Jennings

Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Ystyried natur unigryw pob unigolyn, a bod Duw yn caru pawb y ddiwahân.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

1. Ydych chi wedi meddwl o ddifrif pa mor rhyfeddol yw corff pob un ohonom? Treuliwch ychydig o amser yn edrych o’ch cwmpas; wrth edrych ar ein gilydd, gallwn weld pa mor wahanol yw pob un ohonom. Dyma rai ffeithiau rhyfeddol am y corff :

Oeddech chi’n gwybod, eich bod chi’n defnyddio, ar gyfartaledd, 43 o’ch cyhyrau i wgu, a dim ond 17 o gyhyrau i wenu (felly gwenwch!!!).
Ar gyfartaledd, rydyn ni’n blincio tua 25 gwaith mewn munud!
Mae eich ysgyfaint ar yr ochr chwith ychydig yn llai na’r ysgyfaint ar y dde, er mwyn gwneud lle i’ch calon.
Bydd tua 50,000 o gelloedd yn eich corff wedi marw erbyn y byddaf wedi gorffen darllen y frawddeg yma!
Mewn modfedd sgwâr o’ch croen, mae gennych chi 1,300 nerfgell, 3 miliwn o gelloedd cyffredin, a 100 o chwarennau chwys!

Mae yn y corff, ddigon o:
Sylffwr i ladd hynny o chwain gewch chi ar gi o faint canolig.
Carbon i wneud 900 o bensiliau.
Potasiwm i danio gwn canon tegan.
Braster i wneud 7 bar o sebon.
Ffosfforws i wneud  2,200 pen matsien.

Rydych chi’n llosgi 26 o galorïau wrth gusanu am funud!
Mae gan bawb olion bysedd gwahanol, a hyd yn oed brint gwahanol ar eu tafodau!

2. Os yw’n bosib i chi ddangos y clip fideo ‘Dove evolution’, gallwch wneud hynny yma. Mae ein cyrff yn rhyfeddol, ac mae nifer o ddamcaniaethau ynghylch sut mae ein cyrff wedi datblygu. Dyma gerdd sy’n sôn am ba mor rhyfeddol yw’r corff, a sut y cafodd ei lunio. Ysgrifennwyd y gerdd tua 3,500 o flynyddoedd yn ôl – ymhell cyn dyddiau archwiliadau pelydr X a stethosgopau:

 
Salm 139

Arglwydd, yr wyt wedi fy chwilio a’m hadnabod,

Gwyddost ti pa bryd y byddaf yn eistedd ac yn codi:

yr wyt wedi deall fy meddwl o bell;   

yr wyt wedi mesur fy ngherdded a’m gorffwys,

ac yr wyt yn gyfarwydd â’m holl ffyrdd.

Oherwydd nid oes air ar fy nhafod heb i ti, Arglwydd, ei wybod i gyd,

Yr wyt wedi cau amdanaf yn ôl ac ymlaen,  

ac wedi gosod dy law drosof.  

Y mae’r wybodaeth hon yn rhy ryfedd i mi;

y mae’n rhy uchel i mi ei chyrraedd. ...

Ti a greodd fy ymysgaroedd,

a’m llunio yng nghroth fy mam   

Clodforaf di, oherwydd yr wyt yn ofnadwy a rhyfeddol,

ac mae dy weithredoedd yn rhyfeddol.  

Yr wyt yn fy adnabod mor dda;

ni chuddiwyd fy ngwneuthuriad oddi wrthyt

pan oeddwn yn cael fy ngwneud yn y dirgel, 

ac yn cael fy llunio yn nyfnderoedd y ddaear.

Gwelodd dy lygaid fy nefnydd di-lun;    

y mae’r cyfan wedi ei ysgrifennu yn dy lyfr;   

cafodd fy nyddiau eu ffurfio

pan nad oedd yr un ohonynt.

3. Yn y Beibl, yn Llyfr y Salmau, y mae’r gerdd hon, cerdd sydd wedi’i hysgrifennu gan rywun oedd yn clodfori Duw ac yn diolch iddo am ei gorff rhyfeddol!

Mae corff  gwahanol ac unigryw gan bob un ohonom, ond y peth pwysicaf gan Dduw yw’r hyn sydd y tu mewn i’r corff, sut rai ydym ni o’r tu mewn. Rydym i gyd wedi cael ein creu yn unigryw ond yn gyfartal yng ngolwg Duw, ac mae Duw yn ein caru ni yn union fel rydyn ni. Mae Duw yn gallu edrych heibio’r tu allan, a gweld i mewn i’n calonnau ni, neu i’n meddyliau ni. Mae Duw yn gallu gweld beth yw ein cymhellion, ein gobeithion ni, a’n anghenion. Ac er efallai y byddai’n well gennym pe na bai Duw yn gwybod ambell beth amdanom, yr hyn sy’n bwysig i ni ei wybod yw bod Duw yn ein caru ni am yr hyn ydym ni, nid oherwydd sut rai ydym ni o ran ein golwg!

Yn gynharach yn ystod ei fywyd, roedd y bardd a ysgrifennodd y gerdd hon o Lyfr y Salmau, wedi cwrdd â phroffwyd oedd yn chwilio am yr un yr oedd Duw eisiau iddo fod yn frenin. A phan oedd yr ymgeiswyr i gyd o’i flaen roedd y proffwyd wedi dweud: ‘Mae pobl yn edrych ar yr hyn maen nhw’n ei weld o’r tu allan, ond mae Duw yn edrych ar y galon.’

 

4. Peidiwch â gadael i neb eich gwrthod oherwydd pwy ydych chi, neu oherwydd y ffordd rydych chi’n edrych. Mae Duw yn eich caru chi fel rydych chi, ac wedi’r cwbl, fe fyddai’r byd cyfan yn lle anniddorol iawn pe byddai pawb yn edrych yr un fath!

Amser i feddwl

Gweddi:  

Diolch i ti, Dduw, ein bod ni i gyd yn wahanol, i gyd yn unigryw.

Helpa fi i werthfawrogi’r gwahaniaeth rhwng fy ffrindiau a mi fy hun.

Helpa fi i weithio gyda phobl sy’n anodd gweithio â nhw.

Helpa fi i weithio gyda phobl sy’n ei chael hi’n anodd gweithio gyda mi.

Helpa fi i beidio â llunio barn ar bobl yn ôl sut olwg sydd arnyn nhw.

Helpa fi i barchu pawb, ac felly ennill eu parch hwythau tuag ataf finnau.

Amen.

Emyn


Gwasanaethau Uwchradd >>