Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

CATHOD

Mis Cenedlaethol Anifeiliaid Anwes (1 Ebrill – 6 Mai)


gan Janice Ross


Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

 
Dathlu bywyd yng nghwmni anifeiliaid anwes.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth 

  1. Faint ohonoch chi sydd wedi gweld cath heddiw? Ble roedd y gath? Pa liw oedd hi? Beth oedd hi’n ei wneud?

Mae cathod i’w gweld ym mhobman. Cathod yw un o hoff anifeiliaid anwes pobl Prydain.

Darllenwch y gerdd Saesneg gan Eleanor Farjeon, ‘Cats Sleep Anywhere’.

Ar ôl i chi ddarllen y gerdd, holwch y plant faint o’r gwahanol lefydd, yn y gerdd, lle mae’r gath yn cysgu ynddyn nhw, mae’r plant yn eu cofio? Ydyn nhw wedi sylwi ar gathod yn cysgu mewn gwahanol lefydd? Siwr bod cathod yn gwneud rhywbeth arall heblaw cysgu? 

  1. Rydyn ni’n mynd i ystyried creaduriaid mor dda yw cathod, fel anifeiliaid anwes. Gadewch i ni ystyried rhai pethau y mae pobl wedi eu dweud am gathod. 

Darllenwch y dyfyniadau canlynol, fesul un. Yn eu tro, wrth i chi eu darllen, gofynnwch i’r plant awgrymu beth mae pob dyfyniad yn ei ddweud wrthym ni am gathod.

Trefnwch fod y dyfyniadau’n cael eu harddangos ar fwrdd gwyn. Ac wrth i chi drafod, fe allech chi wneud rhestr o’r ansoddeiriau y mae’r plant yn eu hawgrymu wrth ddisgrifio’r cathod.

‘Filoedd o flynyddoedd yn ôl, roedd pobl yn addoli cathod fel duwiau. Nid yw cathod wedi anghofio hyn.’ – ‘Thousands of years ago, cats were worshipped as gods. Cats have never forgotten this.’ (Anhysbys)

‘Rydw i’n hoffi moch. Mae cwn yn edrych i fyny atom ni. Mae cathod yn edrych i lawr arnom ni. Mae moch yn ein trin ni’n gydradd.’ – ‘I like pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as equals.’ (Winston Churchill)

‘Ar y cyfan, fe fydd pobl sy’n mwynhau dysgu anifeiliaid i rowlio drosodd yn teimlo’n hapusach yng nghwmni ci.’ – ‘By and large, people who enjoy teaching animals to roll over will find themselves happier with a dog.’ (Barbara Holland)

‘Ar ôl dwrdio cath, mae rhywun yn edrych i’w hwyneb ac yn cael y teimlad amheus ei bod wedi deall pob gair. A’i bod wedi ffeilio’r digwyddiad yn ei meddwl gan ddweud wrthi ei hun, fe gofia i!’ – ‘After scolding one’s cat one looks into its face and is seized by the ugly suspicion that it understood every word. And has filed it for reference.’ (Charlotte Gray)

‘Rydw i wedi dysgu popeth rwy’n ei wybod gan fy nghath. Pan fyddwch chi’n teimlo eisiau bwyd, bwytewch. Pan fyddwch chi’n teimlo wedi blino, cysgwch ym mhelydrau’r haul. Pan fyddwch chi yn syrjeri’r milfeddyg, cofiwch bi-pi am ben eich perchennog.’ – ‘Everything I know I learned from my cat. When you’re hungry, eat. When you’re tired, nap in a sunbeam. When you go to the vet’s, pee on your owner.’ (Gary Smith)

Crynhowch yr hyn rydych chi wedi ei ddysgu am gathod.

  1. Gofynnwch i’r plant rheini sydd â chath gartref ddisgrifio’u cath. Fydd y plant hyn yn disgrifio’u hanifeiliaid anwes nhw fel mae’r bobl yn eu gwneud yn y dyfyniadau? Os nag ydyn nhw, pam? 

Nodwch fod cathod yn gallu cynnig cynhesrwydd, cyfeillgarwch a chariad, ac maen nhw’n anifeiliaid ardderchog i’ch helpu chi gael gwared â straen.

  1. Eglurwch ei bod hi’n Fis Cenedlaethol Anifeiliaid Anwes rhwng 1 Ebrill a 6 Mai. Yn wahanol i gwn, sydd angen llawer o ofal - fel mynd â nhw am dro a brwsio’u cot ac ati, mae’n ymddangos bod cathod yn llai o drafferth i’w cadw. Er hynny, mae mudiadau’n bodoli, mudiadau fel Cats Protection, oherwydd bod rhai pobl yn gallu bod yn greulon wrth eu cathod. 

Trafodwch ym mha ffyrdd rydyn ni’n gofalu am ein cathod.

  1. Dangoswch y dyfyniad olaf hwn: 

    ‘Gan fod yn berchen ar y rhinweddau canlynol, o fod yn lân, yn serchog, yn amyneddgar, yn urddasol ac yn ddewr, faint ohonom ni, tybed, fyddai’n gallu bod yn gathod?’ – ‘With the qualities of cleanliness, affection, patience, dignity and courage that cats have, how many of us, I ask you, would be capable of becoming cats?’ (Fernand Mery, Her Majesty the Cat

Amser i feddwl

Caewch eich llygaid, a dychmygwch fod gennych chi gath yn eistedd ar eich glin. Beth ydych chi’n ei glywed? Sut rydych chi’n teimlo?

Gweddi

Annwyl Dduw,

Diolch i ti am yr anifeiliaid sydd gennym ni fel anifeiliaid anwes.

Diolch i ti am gathod, sy’n gwmni ac yn dod â llawenydd i gymaint o deuluoedd.

Helpa ni i fod yn garedig wrth anifeiliaid, bob amser.

Emyn

Cerddoriaeth ychwanegol a awgrymir

Chwaraewch gerddoriaeth o’r sioe gerdd Cats (ar gael yn rhwydd i’w llwytho i lawr oddi ar y rhyngrwyd).

 

 


Gwasanaethau Cynradd >>