Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

GWYL RIDVAN

Llythyrau Gardd Ridván at ffrind (20 Ebrill–2 Mai)


gan Emma Burford


Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod


Egluro hanes gwyl y ffydd Bahá’í, gwyl Ridván, ac annog dealltwriaeth o wahanol wyliau crefyddol.

Paratoad a deunyddiau

 

CAST

Gardd 1

Gardd 2

Gardd 3

Gardd 4

Gwyl 1

Gwyl 2

Gwyl 3

Gwyl 4

Gwyl 5

Swyddog y Llynges

Najib Pasha

Baha’u’lláh


Gwasanaeth 

Cyflwyniad  Heddiw, rydym am eich cyflwyno i stori sy'n digwydd yn Baghdad. Mae'r stori yn defnyddio llythyrau oddi wrth  ‘Gardd Najibiyyih’ at ffrind, sy’n egluro sut y daeth yr Ardd yn y pen draw yn Ardd Ridván. Gadewch i ni edrych a gwrando ar sut mae'r llythyrau'n adrodd y stori. 

Gardd 1  21 Ebrill 1863. F'annwyl ffrind newydd,

Dyma'r llythyr cyntaf atat. Gan mai newydd gwrdd ydyn ni, gad i mi gyflwyno fy hun. Gardd Najibiyyih ydw i. Cefais fy nghreu gan swyddogion o Lynges India yn y flwyddyn 1850.

Swyddog y Llynges  Mae angen i ni leoli'r Ardd i'r gogledd o ddinas Baghdad, ac i'r dwyrain o'r Afon Tigris, gyda phedwar llwybr yn arwain at y canol.

Gardd 1  Ar ôl i Lynges India wneud y cynlluniau, gwaith Muhammad Najib Pasha oedd fy nghreu i.

Najib Pasha  Fi oedd llywodraethwr Baghdad yn y cyfnod o'r flwyddyn 1842 hyd 1847. Fi adeiladodd yr Ardd a'r palas sydd wedi ei leoli ar ei hymyl. Cafodd yr Ardd ei henwi ar fy ôl i.

Gardd 1  Allwch chi gredu fy mod i wedi cael fy nghreu gyda phalas? Rwy'n Ardd hardd. Mae pobl yn dangos parch mawr tuag ataf. Rwy'n gwybod bod pethau mawr o'm blaen.

Dy ffrind, Gardd Najibiyyih.

Gardd 2  22 Ebrill 1863. F'annwyl ffrind,

Mae rhywun wedi bod yn ymweld â mi. Ei enw yw Baha’u’lláh, ac ef yw sylfaenydd y ffydd Bahá’i. Rwyf wedi clywed ei fod wedi cael ei alltudio o Baghdad gan y llywodraeth oherwydd y dylanwad oedd ganddo dros y dinasyddion. Fe deithiodd ar draws yr Afon Tigris gyda'i deulu. Unwaith y cyrhaeddodd yma, fe ddigwyddais i glywed y datganiad a wnaeth.

Baha’u’lláh  Dros yr 11 diwrnod nesaf fe fyddaf yn derbyn ymwelwyr cyn i mi deithio i Gaer Cystennin.

Gardd 2  Fe wnaf i yn edrych arno’n gweithio, fy ffrind, a dweud y cyfan wrthyt am hynny. Rwy’n gwybod y bydd pobl Baghdad yn drist wrth weld Baha’u’lláh yn eu gadael. Nid wyf yn adnabod y dyn yma, ond fe ddof i'w adnabod, wrth iddo aros o fewn fy Ngardd. Fe ysgrifennaf eto'n fuan. Dy ffrind, Gardd Najibiyyih.

Gardd 3  2 Mai 1863. F'annwyl ffrind,

Mae gen i gymaint i ddweud wrthyt. Mae'r 11 diwrnod diwethaf wedi bod mor fendigedig a goleuedig. Rwyf wedi arsylwi ar Baha’u’lláh wrth iddo gyfarfod â swyddogion y llywodraeth a phob math o bobl. Fe gyrhaeddodd teulu Baha’u’lláh o'r diwedd ar y nawfed diwrnod, gan fod yr Afon Tigris hyd hynny wedi codi cymaint fel nad oedden nhw’n gallu ei chroesi. Mae Baha’u’lláh a'i deulu bellach wedi mynd i Gaer Cystennin. Ond cyn iddo ymadael, fy ffrind, fe roddodd Baha’u’lláh enw newydd i mi, yr enw Ridván, sy'n golygu ‘paradwys’, yn ystod ei amser yma. Rwy'n methu â chredu'r peth! Fel y dywedais i o'r blaen, fy ffrind, mae pethau mawr o'm blaen. Dy ffrind, Gardd Ridván.

Gardd 4  F'annwyl ffrind, hwn fydd fy llythyr olaf atat. Rhaid i mi ddweud wrthyt am yr wyl sydd yn awr wedi ei henwi ar fy ôl i! Mae llawer o bobl wedi dweud wrthyf am Wyl Ridván.

Gwyl 1  Mae Gwyl Ridván yn wyl dros 12 diwrnod.

Gardd 4  Am mai hynny oedd y nifer o ddyddiau yr arhosodd Baha’u’lláh yn fy Ngardd.

Gwyl 2  Caiff yr wyl ei hadnabod fel Brenhines y Gwyliau, a chaiff ei dathlu gan ddilynwyr Bahá’i rhwng 20 Ebrill a 2 Mai.

Gwyl 3  Mae'r dydd cyntaf, y nawfed a'r deuddegfed yn ddyddiau sanctaidd.

Gardd 4  Mae'r cyntaf yn dathlu dyfodiad Baha’u’lláh i'm Gardd, y nawfed yw pan gyrhaeddodd teulu Bahá’u’lláh, ac mae'r deuddegfed yn dathlu pan adawodd Baha’u’lláh am Gaer Cystennin.

Gwyl 4  Yn ystod y dyddiau hyn caiff pob gwaith ei wahardd – fydd pobl ddim yn gweithio.

Gwyl 5  Ar y tri diwrnod hynny, fe fydd pobl yn dod at ei gilydd i weddïo, ac wedyn fe fyddan nhw’n dathlu.

Gardd 4  Felly, fy ffrind, diolch i Baha’u’lláh, fe fyddaf yn adnabyddus ac yn cael fy nathlu am ganrifoedd i ddod. Tyrd i ymweld â mi pan gei di'r cyfle. 

Dy ffrind, Gardd Ridván. 

Amser i feddwl

Treuliwch ychydig funudau yn meddwl am sut mae crefyddau a sut y mae cymeriadau o'r gorffennol wedi ymdrechu er mwyn i’w llais gael ei glywed.

Rydym yn ddiolchgar bod cymaint o grefyddau yn y byd, a bod hynny’n ein helpu ni i feddwl am Dduw, ac yn gwneud ein byd yn lle mwy diddorol i fyw ynddo.  

Emyn


Gwasanaethau Cynradd >>