Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

Welwch Beth Rydw i Wedi’i Wneud!

gan Helen Redfern


Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Gwerthfawrogi creadigedd, ynom ni ein hunain, ac mewn pobl eraill, yn ogystal â chreadigedd yr Un â’n creodd ni.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

       

 1. Pwy wnaeth greu:

  The Simpsons? (Matt Groening)
  Y darlun enwog, ‘Sunflowers’? (Van Gogh)
  The Angel of the North? (Anthony Gormley)
  Eglwys Gadeiriol Sant Paul yn Llundain? (Sir Christopher Wren)
  Patience’, ‘Shine’ a ‘Rule the World’? (Take That) (neu efallai yr hoffech chi ddewis tair cân arall os nad yw Take That yn un o hoff fandiau eich myfyrwyr)
  Macbeth? (William Shakespeare)
  Y fformiwla e=mc2? (Albert Einstein)
  Y sgert fini (miniskirt)? (Mary Quant)
  Blodyn hardd? (dangoswch y blodyn sydd gennych chi, a sylwch pa fath o ymateb gewch chi).
  Y peth yma? (dangoswch yr eitem rydych chi eich hun wedi’i chreu, i gael gweld a wnaiff rhywun ddyfalu mai chi sydd wedi gwneud y peth hwnnw).
 2. Gan roi sylw i’r eitem, sgwrsiwch ymhellach. Er enghraifft, nodwch faint oedd eich oed pan wnaethoch chi’r gwrthrych. Pam y gwnaethoch chi’r peth? Ar gyfer pwy roeddech chi’n ei wneud? Sut roeddech chi’n teimlo pan oeddech chi wedi gorffen ei wneud?

  Rydym i gyd wedi gwneud pethau yn ystod ein hoes. Efallai nad yw’r pethau hynny wedi bod yn bethau a ddaeth yn enwog fel darluniau Van Gogh neu ddramâu Shakespeare, ond rydym i gyd wedi gwneud pethau ryw dro yr oeddem yn falch ohonyn nhw. Rydym i gyd yn greadigol yn ein ffordd ein hunain.
 3. Gwrandewch ar y darn hwn sy’n addasiad o waith awdur sy’n sôn am rywbeth y gwnaeth ef ei hun ei greu pan oedd yn blentyn:

  Pan oeddwn i’n bump oed, fe aethom fel teulu i Galifornia, i ymweld â fy rhieni-cu, ac aros yno gyda nhw dros y Nadolig. Roedden nhw’n byw mewn bloc o fflatiau gydag ale yn rhedeg yn ymyl y bloc - lle cyffrous i fachgen bach oedd wedi’i fagu ar fferm ym Michigan. Rywbryd wrth grwydro ar hyd yr ale, fe benderfynais lunio anrheg Nadolig i fy nhad allan o fanion bethau y gallwn ni ddod o hyd iddyn nhw yn y fan honno. Felly, ar fore’r pumed ar hugain, fe gafodd fy nhad y fraint o agor anrheg o ddarn o beipen law ddu a gwyrdd wedi’i glynu ar ddarn gwastad o garreg lwyd gyda darnau bach o gerrig gwynion tu mewn i’r darn peipen.

  Campwaith, a dweud y lleiaf!

  Y rheswm pam rwy’n cofio hyn mor dda yw am fy mod wedi ymweld â fy nhad yn ei swyddfa rai dyddiau’n ôl. Tra roeddwn i’n disgwyl iddo ddod allan o gyfarfod, fe gerddais o gwmpas ei swyddfa gan edrych ar y lluniau oedd ar y waliau yno a’r gwahanol bethau oedd ganddo ar ei silffoedd. A dyna beth oedd ar un o’r silffoedd - y cerflun peipen a cherrig, dri deg o flynyddoedd yn ddiweddarach.

  Mae’n dal i fod ganddo!

  Roedd wedi dod â’r peth yma adref gydag ef ac wedi’i roi yn ei swyddfa yn ôl yn 1977, a doedd o byth wedi cael gwared â’r darn yma o waith celf.

  Fe wyddom pam y penderfynodd ei gadw. Mae’r ffordd rydym yn trin rhywbeth sydd wedi’i greu, yn adlewyrchu sut rydym ni’n teimlo tuag at yr un sydd wedi’i greu.


  (Addasiad o ddyfyniad allan o Sex God gan Rob Bell, Zondervan 2007, tt. 27-8, defnyddiwyd gyda chaniatâd Zondervan)
 4. Mae’r ffordd rydym yn trin rhywbeth sydd wedi’i greu, yn adlewyrchu sut rydym ni’n teimlo tuag at yr un sydd wedi’i greu. Meddyliwch am hyn.

  Ydych chi erioed wedi ysgrifennu cerdd i rywun, ac mae hwnnw neu honno wedi gofyn, ‘Ai dyna’r gorau y galli di ei wneud?’ (edrychwch yn y llyfr ysgrifennu a’i daflu o’r neilltu).

  Ydych chi erioed wedi cael llun gan frawd neu chwaer fach, ac wedyn wedi ei daflu i’r bin? (edrychwch ar y llun a’i daflu o’r neilltu).

  Ydych chi erioed wedi ceisio’ch gorau glas i baentio darlun da, a rhywun wedi dweud wrthych chi ‘Fe fyddai’n well i ti ddal ati gyda dy waith dyddiol’? (smaliwch eich bod yn paentio darlun).

  Ydych chi erioed wedi sibrwd wrth rywun sy’n ymarfer canu, ‘Wyt ti’n galw hyn yn ganu?’
 5. Mae’r ffordd y mae pobl eraill yn trin yr hyn rydyn ni wedi’i wneud yn gallu effeithio arnom ni. Mae’r hyn y mae pobl eraill yn ei ddweud am y pethau y byddwn ni wedi’u gwneud yn bwysig i ni. Yn yr un modd, mae’r ffordd y byddwn ni’n trin pethau y mae pobl eraill wedi’u gwneud, yn effeithio arnyn nhw. Ac mae’r hyn y byddwn ni’n ei ddweud am y pethau y mae pobl eraill wedi’u gwneud, yn bwysig iddyn nhw.

 

Amser i feddwl

(Daliwch y blodyn i fyny i’w ddangos.)

A phwy a wnaeth y blodyn hardd yma?

Pwy wnaeth y sêr a’r afonydd a’r coed?

Pwy wnaeth y ddaear gyfan a phopeth sydd ynddi ac arni?

Mae llawer o bobl yn credu mai Duw sydd wedi creu’r byd a phopeth sy’n byw ynddo. Mae’n dweud ym mhennod gyntaf llyfr Genesis, ‘Gwelodd Duw y cwbl a wnaeth, ac yr oedd yn dda iawn.’ (adnod 31).

Yn dda iawn? Yn hollol ryfeddol, ddywedwn i! Does neb erioed o fewn hanes wedi dod yn agos at greu yr hyn y mae Duw wedi’i greu!

Gadewch i ni dreulio moment yn meddwl am y pethau hardd sydd yn y byd o’n cwmpas.

A gadewch i ni gofio: Mae’r ffordd y byddwch chi’n trin y greadigaeth yn adlewyrchu sut rydych chi’n teimlo tuag at y crëwr:

dinistrio’r fforestydd glaw …

llygru’r moroedd …

difodiant rhywogaethau anifeiliaid sy’n cael eu hela …

Mae’r ffordd y byddwch chi’n trin y greadigaeth yn adlewyrchu sut rydych chi’n teimlo tuag at y crëwr.

gwydr wedi torri mewn parciau …

sbwriel yn llanast ar y strydoedd …

Graffiti ar waliau …

Mae’r ffordd y byddwch chi’n trin y greadigaeth yn adlewyrchu sut rydych chi’n teimlo tuag at y crëwr.

gwrthod helpu rhai sydd mewn angen …

chwerthin am ben pobl sy’n wahanol i chi …

brifo teimladau pobl oherwydd pethau y byddwch chi’n eu dweud, neu eu gwneud …

Mae’r ffordd y byddwch chi’n trin y greadigaeth yn adlewyrchu sut rydych chi’n teimlo tuag at y crëwr.

Gweddi

O Dduw, y crëwr, rydyn ni’n diolch i ti am bopeth rwyt ti wedi ei greu.

Mae’n ddrwg gennym am beidio â gofalu am dy greadigaeth fel y dylem ni.

Helpa ni i dy helpu di i wneud y byd yn well lle i fyw ynddo.

Amen.

Emyn


Gwasanaethau Uwchradd >>