Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

Blwyddyn Newydd, Dechrau Newydd

gan Brian Radcliffe

Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Anogir myfyrwyr i ystyried ffyrdd y gall y flwyddyn newydd fod yn symbyliad i wneud pethau mewn ffyrdd newydd.

Gwasanaeth        

  1. Mae’r croen yn rhan ryfeddol o’n corff.  Mae nid yn unig yn gryf, yn hyblyg, yn sensitif ac yn cadw dwr allan, ond pan fydd ein croen wedi cael ei anafu, mae ganddo’r gallu rhyfeddol i adnewyddu ei hun.  Sut mae hyn yn digwydd?

    Yn gyntaf, pan fydd y croen yn torri neu'n cael ei grafu, bydd y gwaed yn ceulo yn y fan honno, ar unwaith, er mwyn ei warchod.  Mae celloedd gwaed gwyn hefyd yn ymfudo o’r croen gerllaw er mwyn lladd microbau sydd â’r potensial o beri afiechyd.  Mae hyn yn digwydd yn ystod y diwrnodau cyntaf, yn union ar ôl i’r anaf ddigwydd.

    Yn ail, yn ystod y tair wythnos nesaf, mae meinwe ronynnog yn ffurfio ac yn llenwi’r bylchau sy’n cael eu ffurfio gan y clwyf.  Mae gwythiennau gwaed newydd yn cael eu creu ac mae ymylon y clwyf yn dechrau crebachu, gan dynnu’r ymylon at ei gilydd.

    Yn olaf, dros flwyddyn neu ddwy, mae’r croen yn tewhau, gan gynyddu ei gryfder yn raddol.  Mae’r croen wedi adnewyddu ei hun, er nad yw fyth yn fwy na 80 y cant o gryfder y croen gwreiddiol.
  2. Fe fydd clwyfau i’r croen yn y rhan fwyaf o achosion yn gwella.  Mae rhywfaint bach o graith i’w gweld, ond dyna’r cyfan.  Nid yw mor hawdd, er hynny, gwella clwyfau yn ein perthynas â phobl, ein gobeithion a’n huchelgeisiau, ein haddewidion a’n cynlluniau.  Pan fydd pethau’n mynd o’i le gyda’r rhannau hynny o’n bywydau, maen nhw’n aml yn parhau i fod yn ffynhonnell rhwystredigaeth a phoen.  Rydym yn pendroni yn eu cylch; rydym yn osgoi pobl a lleoedd o’u herwydd, mae ein stumog yn troi wrth feddwl amdanyn nhw.
  3. Yn draddodiadol, mae’r flwyddyn newydd wedi bod yn amser i ddechrau o’r newydd.  Bydd addunedau blwyddyn newydd yn cael eu gwneud, ac yn aml fe fyddan nhw’n cael eu torri yn ystod diwrnodau cyntaf y flwyddyn! (Efallai yr hoffech chi ddweud am adduned a wnaethoch chi eich hunan, a’ch llwyddiant, neu eich methiant, i gadw ati.)

    Mae addunedau yn bethau da ar gyfer y dyfodol, ond nid ydyn nhw, er hynny, yn delio â chlwyfau’r gorffennol.  Efallai y gallai’r flwyddyn newydd gynnig ffordd o wella’r pethau hyn, hefyd.  Sut y gallwn ni wneud hyn?
  4. Yn y lle cyntaf, rwy’n meddwl ei bod hi’n ddefnyddiol nodi’r agweddau hynny ar fethiant perthynas, methiannau eraill a siomedigaethau sydd yn ymddangos eu bod nhw y tu allan i’n rheolaeth ar hyn o bryd.  Nid rhoi’r gorau iddyn nhw yw hyn, dim ond eu rhoi nhw o’r neilltu nes y gallwn ni roi amser i feddwl am ffyrdd llawn dychymyg o’u datrys nhw.

    Yn ail, rwy’n awgrymu ein bod ni’n gwneud rhestr o’r holl gamau y gallwn ni eu cymryd, y geiriau y gallwn ni eu dweud, a’r agweddau y gallwn ni eu meithrin, a allai roi dechrau i’r broses o wella, o’n safbwynt ni a’r bobl eraill sy’n cael eu heffeithio.  Byddwn yn argymell y byddai mynd i ymddiheuro i nifer o bobl ar ben rhestr sawl un ohonom.

    Yn drydydd, rydw i’n awgrymu ein bod ni’n gosod y dasg i ni ein hunan o roi tic wrth un eitem ar ein rhestr bob dydd nes byddwn wedi cyrraedd pen y rhestr.

Amser i feddwl

Mae Iesu yn wir yn rhywun ‘blwyddyn newydd’ mewn sawl ffordd.  Mae cymaint o’r pethau a ddywedodd yn sôn am droi’r hyn sydd wedi cael ei ddifrodi, neu sy’n anghyflawn, yn rhywbeth newydd a gobeithiol.  Siaradodd am helpu pobl ddall i weld, rhyddhau’r caeth, troi gelynion yn ffrindiau, rhwymo clwyfau i’w gwella nhw.  Mae’r cyfan yn cael ei grynhoi mewn un datganiad yn Llyfr y Datguddiad: ‘yr wyf yn gwneud pob peth yn newydd.’

I’r rhai sy’n credu, mae hyn yn anogaeth ac yn ffynhonnell gobaith.  Mae Iesu’n dweud ei fod yn gallu eich helpu chi a mi i ddod â gwellhad i glwyfau yn ein bywydau ni ac ym mywydau'r rhai sydd o’n cwmpas ni.  Yn syml, mae’n rhaid i ni gymryd y camau cyntaf.  Yn fy marn i, mae blwyddyn newydd yn ymddangos yn amser da i wneud hynny.

Treuliwch ychydig o amser yn ystyried y syniadau canlynol.  Efallai yr hoffech chi eu troi nhw’n weddi:

Byddwch yn ddiolchgar am y posibilrwydd o ddechrau newydd, ac am yr anogaeth y mae geiriau Iesu yn eu rhoi.

Ymddiheurwch am y clwyfau rydych chi wedi eu hachosi i fywydau’r rhai sydd o’ch cwmpas chi.

Gwnewch gynllun i gymryd camau sy’n codi o wasanaeth heddiw.

Emyn neu gerddoriaeth addas 

Fe allech chi chwarae’r gân ‘It’s a Beautiful Day’ gan U2.  

 


Gwasanaethau Uwchradd >>