Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

Cariad Mawr Anferthol


gan Janice Ross

Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Archwilio’r syniad nad yw’n bosib mesur cariad.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

  1. Gofynnwch am rai gwirfoddolwyr i wneud rhywfaint o waith mesur, neu efallai y gallech chi baratoi un dosbarth o flaen llaw i wneud hyn. Gofynnwch i’r plant fesur hyd darn o bapur, taldra plentyn, mesur oddi amgylch bin sbwriel, etc. Rhowch bren mesur i un plentyn a gofyn tybed fyddai’n bosib iddo fesur iard yr ysgol â’r pren mesur. Os unrhyw broblem â’r dasg honno? Trafodwch y ffaith ein bod angen gwahanol offer mesur ar gyfer gwahanol dasgau.
  2. Gofynnwch i’r plant restru gymaint ag a allan nhw o eiriau yn ymwneud â mesur. Fe allai oedolyn arall nodi’r rhain ar y bwrdd gwyn, neu’r siart troi, fel maen nhw’n cael eu hawgrymu.
  3. Dywedwch wrth y plant fod gennych chi nifer o gardiau fflach, a geiriau arnyn nhw sy’n ymwneud â disgrifio rhywbeth ‘mawr’. Gofynnwch i rai o’r plant ddod i’ch helpu a meddwl am frawddeg fesul un sy’n cynnwys y geiriau yn eu tro, fel: ‘Mae’r blaned Iau yn enfawr’, neu ‘Pan fydda i’n hyn fe hoffwn i fod yn beldroediwr, ac fe sgoria i nifer sylweddol o goliau.
  4. Dywedwch fod Cristnogion, a phobl o grefyddau eraill, yn credu fod un peth na all neb ei fesur, sef cariad. Ac nid yw’n bosib rhoi pris ar gariad ychwaith. Allwch chi ddim ei fesur â phren mesur, na’i bwyso ar glorian, na’i fesur ag unrhyw offer mesur – hyd yn oed pe byddai gennych chi dâp mesur mor fawr â chysawd yr haul! Fe allech chi ychwanegu bod Cristnogion yn credu fod cariad Duw tuag at bob un ohonom ni’n ddi-ben-draw.

Amser i feddwl

Myfyrdod:

Meddyliwch am y daith hiraf yr ydych chi wedi bod arni,

yr adeg hwyraf yr ydych chi wedi bod yn effro,

y pryd bwyd mwyaf rydych chi erioed wedi ei fwyta,

y swm mwyaf o arian rydych chi erioed wedi ei gael,

y dyrfa fwyaf o bobl rydych chi wedi ei gweld,

y peth mwyaf yn y byd rydych chi’n gwybod amdano:

Mae cariad yn fwy na’r rhain i gyd.

Gweddi:

Diolch i ti, Dduw, am dy gariad mawr.

Diolch i ti bod dy gariad yn cyrraedd i ben y mynydd uchaf ac i waelod y môr dyfnaf, ac i bob man yn y bydysawd.

Does unman y gallwn ni guddio ynddo, na dianc yno, nad yw dy gariad di yno eisoes.

Diolch dy fod ti yn fy ngharu i mor fawr.

Amen.


Emyn 

 


Gwasanaethau Cynradd >>