Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

Meistrolwch Eich Meddwl

gan Stuart Kerner

Yn y dyddiau pan oedd saethwyr bwa saeth yn rhyfelwyr hanfodol mewn brwydr, roedd y rheini fyddai’n saethwyr da yn uchel iawn eu parch. Roedd un saethwr ifanc wedi perffeithio’i grefft fel y gallai saethu saeth i foncyff coeden, ac yna, gyda’i saeth nesaf, hollti’r saeth gyntaf yn ei hanner. Ond yn anffodus, roedd y gwr ifanc wedi dechrau mynd yn hunanol iawn, ac fe fyddai’n brolio ei fod erbyn hyn yn well saethwr na’i hen feistr, sef yr un oedd wedi’i ddysgu i drin y bwa saeth.

Daeth yr adeg pan roddodd ei feistr wahoddiad i’w ddisgybl fynd gydag ef ar daith trwy’r goedwig. Doedd y disgybl ddim yn meddwl llawer am y rheswm pam roedden nhw’n mynd i’r goedwig, ac fe deithiodd y ddau trwy’r goedwig heb i unrhyw beth nodedig ddigwydd. Hynny yw, nes i’r ddau ddod at hafn enfawr. Ar draws yr hafn roedd coeden dal wedi’i chwympo ac wedi’i gosod fel pont drosodd i’r ochr arall.

Heb ddweud gair, aeth y meistr at y goeden a cherddodd hanner y ffordd ar ei hyd. Safodd yno, ac estyn ei fwa saeth a saethu saeth i’r tir ar yr ochr draw. Yn union wedyn, saethodd un arall ac fe holltodd honno’r saeth gyntaf yn ei hanner.

Cerddodd yr hen wr yn ôl at ei ddisgybl gan ddweud wrtho, ‘Dy dro di yw hi nawr i wneud yr un peth.’

Neidiodd y dyn ifanc i ben y boncyff a cherddodd ar ei hyd at y canol. Fe allwch chi ddychmygu ei fod yn ddigon pryderus, ac yn wir, fe ddechreuodd grynu gan ofn. Fe wyddai pe byddai’n llithro y byddai’n disgyn i waelod yr hafn ac yn cael ei ladd ar unwaith. Cododd ei fwa a’i saeth, ond ni allai ganolbwyntio ar y dasg a osodwyd iddo. Wrth iddo dynnu llinyn y bwa, teimlai’n benysgafn. Roedd ei symudiad yn ansicr ac aeth y saeth yn uchel i’r awyr yn hytrach nag i’r cyfeiriad yr oedd yn bwriadu ei hanelu, a glaniodd ymhell o’i tharged. Roedd y dyn ifanc bron â chrio, a galwodd ar ei feistr, ‘Helpwch fi - rydw i’n mynd i syrthio!’

Aeth yr hen wr ato ar hyd y boncyff, a gafael yn ei law, a’i arwain yn ôl yn ddiogel i lannerch yn y goedwig. Cerddodd y ddau yn ôl i’r pentref heb ddweud yr un gair wrth ei gilydd. Roedd balchder y dyn ifanc wedi diflannu, ac roedd yn methu peidio â meddwl ei fod wedi bod yn gymaint o fethiant. Roedd y diwrnod hwnnw wedi dysgu gwers bwysig iawn iddo.  Erbyn hyn, roedd yn deall nad oedd yn ddigon iddo wybod sut i drin ei fwa saeth, roedd yn rhaid iddo hefyd ddysgu sut i reoli ei feddwl.

Nid yw’n ddigon cael gwybodaeth, rhaid i ni hefyd gael doethineb. Mae ein sgiliau yn ddiwerth os na allwn ni’n gyntaf reoli ein meddyliau.

 


Gwasanaethau Uwchradd >>