Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

BOD YN DDIOLCHGAR

gan Manon Parry

Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Fersiwn Saesneg

Nod

Ystyried sut y gall agwedd ddiolchgar tuag at fywyd ein helpu i ddelio â dyddiau anodd a dyddiau cyffredin yn ogystal â’r dyddiau da.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

  1. Gofynnwch gwestiwn rhethregol i’r plant – sut maen nhw’n teimlo heddiw? Gall pobl deimlo’n wahanol ar wahanol ddyddiau. Weithiau fe fyddan nhw’n hapus, dro arall yn drist, neu’r rhan fwyaf o’r amser fe fydd y dyddiau’n ddyddiau digon cyffredin, yn dibynnu ar yr hyn fydd yn digwydd ar y pryd. Er enghraifft, fe fyddwn ni’n teimlo’n hapus pan fydd rhywbeth da yn digwydd - pan fyddwn ni wedi cael ffrind newydd, pan fydd hi’n ddiwrnod trip yr ysgol, neu pan fyddwn ni wedi cael gwahoddiad i barti.
  2. Dangoswch y symbol cyntaf – oes rhywun o’r plant yn gallu dweud beth ydyw? Eglurwch beth ydyw, beth mae’r symbol yn ei gynrychioli, a sgwrsiwch am achlysur personol efallai. Er enghraifft, “Dyma gorcyn potel siampên y gwnaethon ni ei hagor a’i rhannu gyda’n ffrindiau ar achlysur arbennig yn ddiweddar pan oeddwn i’n dathlu fy mhen-blwydd yn 40 oed (neu beth bynnag).’
  3. Holwch y plant am eu hachlysuron hapus nhw. Gwahoddwch rai i ymateb trwy sôn am eu pen-blwydd neu ryw ddathliad teuluol arall, fel priodas, neu hyd yn oed pan fydd eu  tîm pêl-droed wedi ennill. Sut maen nhw’n teimlo pan fyddan nhw’n deffro ar ddydd Nadolig, neu ar ddiwrnod eu pen-blwydd? Sut deimlad y mae diwrnod hapus yn ei roi i chi?
  4. Dangoswch yr ail symbol. Eglurwch fod y rhan fwyaf o ddyddiau’r flwyddyn yn ddyddiau cyffredin pan na fydd dim byd cyffrous iawn, na dim byd trist iawn, yn digwydd. Trafodwch y symbol cyffredin, er enghraifft y moryn. Ydi’r plant yn hoffi moron? Fydden nhw’n barod i dalu £50 am y moryn sydd gennych chi? Na fydden, wrth gwrs! Rydyn ni’n hoffi bwyta moron (y rhan fwyaf ohonom, mae’n debyg), maen nhw’n dda iawn i ni, ond does dim yn arbennig iawn ynddyn nhw, llysiau cyffredin sy’n ddigon hawdd eu cael.
  5. Dangoswch y trydydd symbol, yr hancesi papur. Trafodwch fel mae rhai dyddiau weithiau’n gallu bod yn ddyddiau trist, pan fydd rhywbeth yn digwydd i ni a fydd yn gwneud i ni deimlo’n drist, neu pan fydd rhywbeth trist yn digwydd i rywun rydyn ni’n eu caru.

    Ond hyd yn oed pan fyddwn ni’n cael diwrnod cyffredin neu ddiwrnod trist, mae rhywbeth y gallwn ni ei wneud sy’n helpu i wneud i ni deimlo’n well. Os ydyn ni’n ddiolchgar am yr hyn sydd gennym ni fe allwn ni, hyd yn oed ar ddyddiau trist, deimlo rywfaint yn well. (Mae’n amlwg fod angen bod yn sensitif iawn ar y pwynt yma, yn dibynnu ar amgylchiadau plant yr ysgol). Rhestrwch y pethau rydych chi’n teimlo’n ffodus yn eu cylch, er enghraifft os ydych chi’n oedolyn ydych chi mewn swydd ddiddorol, ydych chi’n byw mewn cartref cysurus, mae gennych chi deulu a ffrindiau. Fe allech chi restru pob math o bethau y gallwn ni fod yn ddiolchgar amdanyn nhw.

 

Amser i feddwl

Gofynnwch i’r plant feddwl am y pethau y maen nhw’n ddiolchgar amdanyn nhw. Gofynnwch i’r pump sydd wedi cytuno o flaen llaw i’ch helpu chi ddod ymlaen atoch chi yma. Fesul un, gofynnwch iddyn nhw am beth maen nhw’n ddiolchgar. Yna, dywedwch y byddech chi’n hoffi troi’r hyn maen nhw wedi ei ddweud yn weddi a gofynnwch iddyn nhw ail adrodd yr hyn maen nhw newydd ei ddweud. Gofynnwch i bob un yn ei dro ddweud y frawddeg ganlynol ar eich ôl chi i ddechrau ac yna ail adrodd eto yr hyn oedd ganddyn nhw i’w ddweud:

Diolch i ti , Dduw, am . . .

Diolchwch i’r rhai fu’n eich helpu a’u hanfon yn ôl i’w lle. Yna, gofynnwch i weddill y plant eistedd yn dawel a meddwl eto am y pethau da yn eu bywyd. Gorffennwch y gwasanaeth gyda’r weddi ganlynol sy’n rhoi cyfle i bob un ei throi’n weddi bersonol, a dweud diolch yn eu calon.

Gweddi

Annwyl Dduw,

rydyn ni’n diolch i ti am y pethau sy’n dda yn ein bywyd.

Rydyn ni’n diolch yn arbennig am y pethau rydyn ni’n cofio amdanyn nhw’n dawel yn ein calon yn awr . . . (distawrwydd)

Helpa ni bob amser i fod yn ddiolchgar,

pa un ai hapus ydyn ni neu’n drist,

a  helpa ni i gofio dy fod ti gyda ni ar ddyddiau cyffredin hefyd,

yn ogystal ag ar ddyddiau da a’r dyddiau sydd ddim mor dda â hynny


Emyn

 

 


Gwasanaethau Cynradd >>