Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

Taith Bywyd

gan Stuart Kerner

Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 3

Nod

Meddwl am fywyd fel taith, un cam ar y tro.

Paratoad a deunyddiau


Gwasanaeth

 1. Bob blwyddyn, yn un o gynulliadau mwyaf dynoliaeth, fe fydd tua dwy filiwn o Fwslimiaid yn dod ynghyd ar bererindod yn Nheyrnas Saudi Arabia (sef yr Hajj).
 2. Yn y flwyddyn 2001, yng ngwyl y Kumbh Mela, fe ddaeth 30 miliwn o Hindwaid ynghyd ar lan afon Ganges.
 3. Ar hyd y canrifoedd mae Cristnogion wedi teithio ar bererindodau i ganolfannau cysegredig Caergaint, Lourdes a Rhufain, a llefydd eraill.
 4. Mae teithio cryn bellter heb feddwl ddwywaith am y peth yn rhywbeth gweddol ddiweddar, yn rhywbeth a ddaeth i fod ar ôl y Chwyldro Diwydiannol a thwf dulliau teithio haws a rhatach.
 5. Ond hyd yn oed yn yr oes cyn i bobl gyffredin fentro ymhell iawn y tu hwnt i’w milltir sgwâr, roedden nhw’n ymwybodol iawn fod bywyd yn daith. Taith y byddwn ni’n ei chymryd fesul cam, un dydd ar y tro.
 6. Mae bywyd fel taith, ac mae eich profiadau fel gwahanol rannau o’r daith honno.
 7. Rydym i gyd ar daith. I rai ohonom, fe fydd y daith yn llawn o bethau gwych - gyrfa lwyddiannus, teulu cariadus, bywyd cymdeithasol prysur ac ati. Weithiau fe fyddwn ni’n meddwl na allai pethau fod yn well.
 8. Ond, fe allai rhai eraill deimlo’n flinedig neu’n ddiflas a methu gweld gobaith y gall yfory ddod â rhywbeth gwell i’w ganlyn. Ac eto, mae’n bosib bod llawer un ohonom ni rywle yn y canol, rhwng y ddau begwn yma.
 9. Mae’r dewisiadau y byddwn ni’n eu gwneud wrth fynd yn ein blaenau yn effeithio ar ein taith. Mae pob dewis yn cael effaith ar ein bywydau ni ein hunain ac ar fywydau'r rhai sydd o’n cwmpas. A’r dewis pwysicaf a wnawn ni tra byddwn ni ar y daith hon yw’r dewis wnawn ni ynghylch ein perthynas â Duw.
 10. Oherwydd bod ein bywyd mor debyg i daith, mae’n debyg mai dyna pam y mae gennym gymaint o ddywediadau ac idiomau yn ein hiaith sy’n gysylltiedig â theithio. Ystyriwch ystyr y gwahanol ddywediadau sydd yn y brawddegau hyn; maen nhw’n ymwneud â gwahanol bethau mewn bywyd ond yn cyfeirio rywsut at deithio neu symud ymlaen mewn rhyw ffordd. Efallai y gallwch chi feddwl am ragor:
   • Wedi i mi adael yr ysgol roeddwn i groesffordd yn fy mywyd, wyddwn i ddim beth i’w wneud.
   • Mae’r hen greadur wedi mynd i lawr yr allt ers pan welais ef ddiwethaf.
   • Fe ddaw pethau’n well unwaith y caf fi fy nhraed danaf.
   • Roedd y bachgen wedi cael hwyl dda ac ar y blaen gyda’i waith
   • Roeddwn i mewn cymaint o helbul, wyddwn i ddim pa ffordd i droi!
   • Mae meddygaeth wedi cymryd camau breision ymlaen ers hanner canrif.
   • Mae’r beic yma wedi bod yn un da, ond mae o, fel finnau, yn mynd ar ei hen sodlau ers tro byd.
   • Rhaid i ni beidio â gorffwys ar ein rhwyfau.
   • Gawn ni groesi’r bont honno pan ddown ni ati.
   • Rhaid i mi hel fy nhraed neu fe fydda i’n hwyr!
 11. Mae gan y Tsieineaid ymadrodd sy’n dweud ‘Mae taith mil o filltiroedd yn dechrau ag un cam.'  Ystyriwch eich hunain heddiw - rydych chi, bob un ohonoch chi wedi gyrru ymlaen yn dda iawn ar eich taith eisoes. Rydych chi wedi dod i’r byd ac wedi tyfu trwy eich babandod, wedi cymryd gofal wrth ‘ollwng’ a dechrau cerdded, ac erbyn hyn wedi troedio trwy eich plentyndod ac yng nghyfnod glaslencyndod yn sefyll ar drothwy cyfnod pryd y byddwch chi’n cyrraedd eich llawn dwf.
 12. Wrth i chi deithio trwy eich bywyd, cofiwch gymryd gofal, un cam ar y tro. Peidiwch â gorlwytho’ch hun, a chofiwch am yr angen i gael rhywbeth i’ch arwain. Yn union fel y defnyddiai’r morwyr cynnar y sêr i’w harwain ar eu taith, ac fel mae teithwyr heddiw yn defnyddio mapiau neu hyd yn oed ‘Sat Navs’ , mae Cristnogion yn gweld y Beibl fel canllaw i’w harwain trwy fywyd.
 13. Beth sy’n arwain eich taith chi trwy fywyd? Eich rhieni? Eich ffrindiau? Y teledu? Beth bynnag fyddwch chi’n ei ddefnyddio fel canllaw, gofalwch ei fod yn eich cadw ar y llwybr iawn.

Dyfyniadau i’w hystyried

Mae’n bosib i ni redeg, cerdded, baglu, gyrru, hedfan, ond peidiwch â gadael i ni golli golwg ar y rheswm pam rydyn ni ar y daith, na cholli cyfle i weld enfys ar y ffordd.

(We may run, walk, stumble, drive or fly, but let us never lose sight of the reason for the journey, or miss a chance to see a rainbow on the way.) Gloria Gaither

Peidiwch â rhedeg trwy fywyd mor gyflym nes eich bod nid yn unig yn anghofio lle rydych chi wedi bod, ond yn anghofio i ble rydych chi’n mynd. Nid ras yw bywyd, ond taith i’w mwynhau bob cam o’r ffordd.

(Don't run through life so fast that you forget not only where you've been, but also where you're going. Life is not a race, but a journey to be savoured each step of the way.)  Nancye Sims

Darlleniad o’r Beibl

Ioan 14.6

‘Dywedodd Iesu wrtho, ‘Myfi yw’r ffordd a’r gwirionedd a’r bywyd. Nid yw neb yn dod at y Tad ond trwof fi.’

Amser i feddwl

Olion traed yn y tywod (addasiad o gerdd a briodolir i Mary Stevenson, 1936)

Breuddwydiais un noson fy mod yn cerdded ar hyd y traeth
gyda’r Arglwydd.

Fflachiai golygfeydd o fy mywyd yn yr awyr o’m blaen.
Ym mhob golygfa sylwais ar olion traed yn y tywod.
Weithiau roedd yno ddwy set, un yn eiddo i mi, a'r llall yn eiddo'r Arglwydd.

Ond sylwais mai dim ond un set o olion traed oedd i'w gweld ar rai adegau yn fy mywyd, a’r adegau rheini oedd adegau tristaf ac isaf fy mywyd. Dyna’r adegau pan oeddwn wedi dioddef ing a thristwch, galar a gofid.                   

Mewn penbleth, fe holais yr Arglwydd am hyn.

“Fe addewaist i mi, Arglwydd, pe byddwn i’n dy ganlyn di
y byddet ti’n cerdded gyda mi, yr holl ffordd.
Ond rydw i wedi sylwi, ar yr adegau mwyaf helbulus yn fy mywyd,
mai dim ond un set o ôl traed sydd i’w gweld yn y tywod.
Mae'n anodd deall, ar yr adegau hynny, pan oeddwn dy angen di fwyaf,

doeddet ti ddim ar gael, doeddet ti ddim yno i mi. Pam?”

Atebodd yr Arglwydd, “Fy mhlentyn annwyl, rwy'n dy garu di ac ni'th adawaf fyth.
Yng nghanol dy ddioddef a'th dreialon,
pan nad oedd ond un set o ôl traed i'w gweld,
– dyna'r adeg roeddwn i’n dy gario di.”

Gweddi


Arwain ni, Arglwydd, ar hyd llwybr bywyd.
Helpa ni i ddysgu o’r pethau rydyn ni eisoes wedi’u gweld
ac eisoes wedi’u gwneud.
Gwarchod ni rhag anobaith,
Amddiffyn ni rhag peryglon,
ac arwain ni’n ddiogel tuag atat ti
ar ddiwedd ein taith.
Amen.

Emyn

 


Gwasanaethau Uwchradd >>